Skip to main content

Uitsluitingscriteria Baas in Zorg

Baas in Zorg biedt kleinschalige verblijfsvoorzieningen met ondersteuning (Beschermd Wonen) voor mensen met complexe psychosociale problemen. Door de aard van onze huisvesting en de ondersteuning die wij kunnen leveren, kunnen wij mensen met de volgende problematiek helaas niet verwelkomen:

  • mensen met agressieproblematiek waardoor een risico ontstaat voor medewerkers en anderen, en waar degene niet aan wil werken
  • mensen met wegloopgedrag  
  • mensen die suïcidaal gedrag vertonen  
  • mensen met seksueel ongewenste gedragingen die onveilig zijn voor de begeleider 
  • mensen die bescherming vragen met inzet van vrijheidsbeperkende maatregelen 
  • mensen bij wie verslavingsproblematiek op de voorgrond staat (middelenafhankelijkheid) en die daardoor zeer geregeld onder invloed zijn, waardoor begeleiding niet of nauwelijks meer mogelijk is 
  • mensen die verminderd zelfredzaam zijn door bijvoorbeeld dementie of verstandelijke beperking en die daardoor 24 uurszorg in directe nabijheid nodig hebben en daarbij ADL-afhankelijk zijn (algemene dagelijkse levensverrichtingen)  
  • mensen met totale desoriëntatie in plaats, tijd en persoon 
  • mensen die een complete overname van ADL (algemene dagelijkse levensverrichtingen) vragen

Voor alle cliënten geldt dat hun plaatsing wordt beëindigd wanneer zij zich meerdere malen volledig onttrekken aan toezicht of ernstige fysieke agressie laten zien.