Skip to main content

Privacyverklaring Baas in Zorg

Baas in Zorg is een kleinschalige onderneming in Beschermd wonen voor mensen met psychosociale problematiek. Wij leveren gecontracteerde en niet-gecontracteerde zorg in onze verblijfslocaties in Wieringerwerf en Den Helder. Deze verblijfszorg, ambulante begeleiding en woonbegeleiding verzorgen wij met onze interne hbo-opgeleide begeleiders. Daarnaast werken wij samen met ggz, therapeuten en behandelaars.

Baas in Zorg staat garant voor kwalitatief goede zorg in een rustige, vertrouwde kleinschalige setting. Daarbij werken wij volgens de wetgeving (waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming, AVG) en gaan wij zorgvuldig en verantwoord om met de persoonlijke gegevens van cliënten, medewerkers en andere zorgverleners. Hoe wij met persoonlijke gegevens omgaan, zetten wij uiteen in deze privacyverklaring.

De AVG zorgt dat de persoonsgegevens van onze cliënten, medewerkers en de zorgverleners met wie wij samenwerken worden beschermd. Persoonsgegevens zijn: naam, adres, woonplaats, telefoonnummers, e-mailadressen, IP-adressen, IBAN, BSN, polisnummer, cliëntnummer, foto's. Voor onze dienstverlening is het noodzakelijk om (een deel van) deze persoonsgegevens van betrokkenen te verwerken (digitaal of niet digitaal). We verwerken nooit meer gegevens dan nodig en houden ons daarbij aan de wet- en regelgeving. De verwerking houdt in dat wij persoonsgegevens:

 • Lezen
 • Verzamelen
 • Delen
 • Bespreken
 • Ordenen
 • Structureren
 • Opslaan
 • Bijwerken
 • Wijzigen
 • Verstrekken
 • Gebruiken
 • Opvragen
 • Raadplegen
 • Verspreiden
 • Combineren
 • Afschermen
 • Wissen
 • Vernietigen

Persoonlijke gegevens worden alleen met externe partijen gedeeld wanneer het nodig is voor de uitvoering van onze dienstverlening. Voorbeelden van doelen zijn: anamnese, delen van informatie met andere zorgverleners, declareren van uren van de verleende zorg, multidisciplinair overleg, gegevensoverdracht, contact met ziekenhuizen, huisartsen en de ziektekostenverzekeraar. Wij bewaren gegevens van betrokkenen nooit langer dan nodig is voor onze dienstverlening.

Baas in Zorg neemt afdoende maatregelen om de persoonlijke gegevens organisatorisch en technisch te beschermen en beveiligen. Daarvoor werkt Baas in Zorg samen met een extern ICT-bedrijf dat de privacy van persoonlijke gegevens volgens de wetgeving kan waarborgen. De eigenaren van de persoonlijke gegevens worden in heldere en transparante taal geïnformeerd over hun rechten omtrent het gebruik van hun persoonlijke gegevens

U hebt de volgende rechten volgens de Privacywet:

 • recht op inzage in uw dossier
 • recht op correctie van uw persoonlijke gegevens (als die aantoonbaar niet juist zijn)
 • recht om uw gegevens digitaal of op papier mee te nemen naar een andere zorgaanbieder
 • recht om uw gegevens te laten wissen (voor zover deze niet noodzakelijk zijn voor het leveren of administratief en financieel afhandelen van zorg)
 • recht om rechtstreeks een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over hoe Baas in Zorg met uw persoonsgegevens omgaat
 • recht om in begrijpelijke taal geinformeerd te worden over uw gegevens die wij verwerken en de manier waarop wij dat doen.

Hebt u vragen over uw persoonsgegevens of uw dossier, dan beantwoorden wij die graag. U kunt ervan verzekerd zijn, dat wij alleen vastleggen wat volgens de wet toegestaan is en dat uw gegevens goed beschermd zijn.